Què és el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament?

QUÈ ÉS EL FONS CÁTALA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT?


A principis dels anys 80, un grup d’entitats impulsaren una campanya ciutadana de recollida de signatures per demanar que l’estat espanyol complís la recomanació de les Nacions Unides de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació al desenvolupament. Tot i l’èxit ciutadà, no s’assoliren els objectius polítics proposats.

De la campanya va derivar-se la idea que l’administració catalana tenia també una aportació específica a fer en aquesta tasca. La conclusió bàsica era que calia fer una crida a totes les institucions públiques: Generalitat, diputacions, ajuntaments... i també a les privades, per tal de destinar una partida del seu pressupost per crear fons de solidaritat i, per aconseguir una més gran efectivitat, es recomanava que aquest fons fossin aplegats en un Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va néixer el juliol de 1986 amb la voluntat de ser un organisme de caràcter mixt en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat) i les entitats privades (associacions, col•lectius i empreses sensibles a aquesta problemàtica), per tal de contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països del Tercer Món, mitjançant la constitució i gestió d’un fons econòmic. Aquest organisme pretén, doncs, ser un instrument a l’abast de tothom; per tant, sense intencionalitats partidistes ni exclusivistes de cap ordre.

Els objectius del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament són l’administració i gestió dels fons econòmics lliurats a l’associació per a projectes d’ajuda al Tercer Món, la creació d’un clima d’opinió pública favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional, l’estimulació de la participació ciutadana mitjançant campanyes d’informació adequades i la col•laboració per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PNB a l’ajuda dels països subdesenvolupats sigui una realitat.

Els programes de desenvolupament que es financen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament són aportats per les organitzacions no governamentals (ONG) de cooperació, pels ajuntaments i entitats catalanes i també per organitzacions de base dels països del Tercer Món.

Un dels principis bàsics dels projectes de cooperació del Fons Català és la implicació directa dels beneficiaris en la cooperació i realització dels projectes, que han de basar-se en les seves necessitats i possibilitats. El Fons Català promou una cooperació que incideixi en la prevenció de conflictes, per això la majoria dels projectes finançats van dirigits a promoure un desenvolupament autosostenible, que aporti solucions als problemes de base de les societats afectades i que ajudi a evitar que s’arribi a situacions d’emergència.

La solidaritat no és només una qüestió econòmica sinó un compromís polític i ètic amb el Sud. És per això que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es promou el compromís polític amb mocions de defensa dels drets humans, el reconeixement dels drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.

El juliol de 1996 es va celebrar el 10è aniversari de la creació del Fons Català. Tot i el creixement continuat, tant en número d’institucions associades com en projectes finançats, encara queda molta feina per fer: la incorporació de nous socis, les aportacions del 0,7% dels pressupostos municipals, la participació més activa de les ONG dins del Fons...

Confederació de Fons

Catalunya és capdavantera en la vertebració de la cooperació descentralitzada, ja que si no es produís es podria caure en l’excessiva fragmentació i dispersió que en restarien eficàcia. És per això que en els últims temps nombroses administracions i entitats solidàries d’arreu del món s’han adreçat al Fons Català per conèixer més profundament el nostre model organitzatiu i això ha donat lloc a la creació d’altres fons en altres àmbits territorials.

Arran de la creació en els últims anys del Fons de Cooperació del País Basc (1988), País Valencià (1992), Mallorca (1993), Menorca (1993), s’inicià un treball de recerca de principis comuns i accions concentrades que va donar lloc a un document de la Trobada de Fons, que ja apuntava la necessitat de començar a treballar coordinament.

El 19 de setembre de 1995 naixia la confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat amb els objectius d’agrupar els Fons legalment constituïts i assumir-ne la representació conjunta, contribuir a impulsar projectes de sensibilització compartits i ser interlocutors davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.

Els Fons treballen en l’anomenada cooperació descentralitzada. És a dir, pel fet de néixer de la iniciativa de les comunitats locals han de donar lloc a una relació directa i personal entre elles, han de recollir les iniciatives dels diferents grups locals i implicar en la gestió coordinadora les institucions públiques locals, intentant aconseguir així un major grau de participació col•lectiva.

Hi ha una feina d’educació i sensibilització que creix, però encara hem de treballar de valent si volem aconseguir una societat més justa i igualitària.